BEL NU

ALGEMENE VOORWAARDEN LOEDEMAN ONGEDIERTEBESTRIJDING

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Loedeman Ongediertebestrijding, hierna te noemen: “Loedeman”, en een Opdrachtgever waarop Loedeman deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voor waarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Loedeman, voor de uitvoering waarvan door Loedeman derden dienen te worden betrokken.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Loedeman en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5. Indien Loedeman niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Loedeman in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: “per e-mail of gangbare elektronisch communicatiemedium”.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Loedeman zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2.2. Loedeman kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Loedeman daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Loedeman anders aangeeft.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Loedeman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Aanvang overeenkomst
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat Loedeman de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of hij met de uitvoering ervan start.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Loedeman derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Loedeman dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.2. Loedeman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.3. Loedeman heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4. Indien door Loedeman of door Loedeman ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.5. Loedeman is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Loedeman aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Loedeman worden verstrekt. Daaronder wordt in ieder geval begrepen:
– Informatie over de ligging en grootte van de gebouwen/percelen waar de werkzaamheden door Loedeman zullen worden verricht.

 • –  Informatie over de status van het gebouw/perceel (waterwingebied, natuurbeschermingsgebied, etc.).
 • –  Informatie over de (aangrenzende) gebouwen en percelen met betrekking tot gewassen, leidingen, dieren, sloten en/of andere waterrijke plaatsen e.d.

– de aanwezigheid van, het aantal en soort dieren, of de aanwezigheid van personen of kinderen op de locaties waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.
– Reeds toegepaste bestrijdingsmethoden of aanwezige bestrijdingsmiddelen.
4.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die ontstaat door de niet-naleving van de in het voorgaande bedoelde verplichtingen.
4.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 5. Levering van producten
5.1. Levering geschiedt af bedrijf van Loedeman. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Loedeman gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
5.2. Het transportrisico blijft steeds voor rekening van Opdrachtgever. Alle kosten die voortvloeien uit het transport zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal tevens zorgdragen voor een adequate verzekering van de vervoerde goederen.

Artikel 6. Huur en verhuur
6.1. Een huurovereenkomst afgesloten door Loedeman vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet door Loedeman is terug ontvangen en door Loedeman in orde is bevonden.
6.2. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig bestemming en doel. Opdrachtgever is derhalve verplicht het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de bedieningsinstructies.
6.3. De kosten voor onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6.4. Door Loedeman wordt het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te laten controleren. Opdrachtgever verplicht zich reeds nu hieraan steeds zijn medewerking te verlenen en daartoe onherroepelijke volmachten aan Loedeman te verlenen en het gehuurde niet te vervoeren naar een andere plaats zonder uitdrukkelijke toestemming van Loedeman.
6.5. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst door wat voor oorzaak dan ook verloren of beschadigd raakt, dient Opdrachtgever Loedeman direct daarvan op de hoogte te brengen en is Opdrachtgever gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding te voldoen. Wanneer in dit verband sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan is Opdrachtgever verplicht zich onverwijld te wenden tot de bevoegde autoriteiten, teneinde aangifte van het strafbaar feit te doen.

Artikel 7. Prijs en betaling
7.1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2. De overeengekomen prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten van de verleende opdracht.
7.3. Loedeman is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, kosten van derden), vooraf in rekening te brengen.
7.4. Loedeman is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
7.5. Loedeman mag de overeengekomen prijs tevens verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Loedeman, dat in redelijkheid niet van Loedeman mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.6. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Loedeman aan te geven wijze. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn.
7.7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de contractuele rente verschuldigd van 0,75% per maand.

7.8. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Loedeman verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.9. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 8. Annulering, opschorting en beëindiging van de overeenkomst
8.1. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, alsmede de door derden te factureren materialen of diensten, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.2. Loedeman is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst de door Loedeman ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Loedeman kan worden gevergd.
d. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van Opdrachtgever.
8.3. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Loedeman op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Loedeman tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Loedeman gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.
8.5. Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van Loedeman onverlet.

Artikel 9. Overmacht
9.1. Loedeman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor zijn rekening komt.
9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt):

 • –  werkstaking;
 • –  (dreiging van) terrorisme, oorlog en oproer;
 • –  overheidsmaatregelen;
 • –  extreme drukte bij Loedeman;
 • –  storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden;
 • –  arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten);
 • –  storingen in het computernetwerk;
 • –  niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers;
 • –  alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor Loedeman niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  9.3. Loedeman kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  9.4. Voor zover Loedeman ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Loedeman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
  10.1. Het door in het kader van de overeenkomst Loedeman geleverde blijft eigendom van Loedeman totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Loedeman gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  10.2. Het door Loedeman geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Loedeman veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Loedeman daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Loedeman ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Loedeman gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Loedeman bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

10.4. Voor het geval Loedeman zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Loedeman en door Loedeman aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Loedeman zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 11. Garantie
11.1. Loedeman verstrekt niet meer garantie op zijn producten dan de betreffende fabrikant of leverancier verstrekt. 11.2. Loedeman staat in voor de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden en diensten, alsmede voor de kwaliteit van de geleverde en gebruikte materialen voor zover deze niet onder fabrieksgarantie vallen. Gebreken aan de geleverde zaken die aantoonbaar binnen de garantietermijn vallen, zullen binnen redelijke termijn na ontvangst van de zaak dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, naar keuze van Loedeman, vervangen of zorgdragen voor herstel.
11.3. In geval van vervanging verbindt de Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak te retourneren en aan Loedeman de eigendom te verschaffen.
11.4. De garantie vervalt in ieder geval indien Opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde niet voor het bedoelde gebruik werd toegepast dan wel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 12. Reclames
12.1. De Opdrachtgever dient de opgeleverde zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd respectievelijk geïnstalleerd, of de afgeleverde zaken wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene, of de afgeleverde diensten/zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden.
12.2. Eventuele reclames ten aanzien van zichtbare gebreken, of facturen, worden door Loedeman slechts in behandeling genomen indien zij Loedeman rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum per brief of email hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dient, in afwijking van het voorgaande, binnen 2 maanden na ontdekking van de gebreken een schriftelijke kennisgeving te worden gedaan.
12.3. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij Loedeman rechtstreeks binnen 3 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt onder opgave van de aard en grond der klachten.
12.4. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
12.5. Indien reclame door Loedeman gegrond wordt bevonden, is Loedeman uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
12.6. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 13. Verjaringstermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Loedeman en de door Loedeman bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. Indien Loedeman aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2. Indien Loedeman aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Loedeman beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 100,00. In het geval van een duurovereenkomst die langer dan drie maanden duurt, geldt een maximaal bedrag van € 500,00.
14.3. Loedeman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Loedeman is uitgegaan van door Opdrachtgever of een (door Opdrachtgever aangewezen) derde verstrekte onjuiste, onvolledige, of onvoldoende gegevens.

14.4. Loedeman is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.
14.5. Loedeman is niet aansprakelijk voor ziekte of doodgaan van dieren die niet het rechtstreekse gevolg is van de werkzaamheden van Loedeman. Onder rechtstreeks gevolg wordt verstaan ziekte of dood van dieren als gevolg van door Loedeman gebruikte bestrijdingsmiddelen en/of daardoor ontstane verontreinigingen.

14.6. Loedeman is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van het niet, niet geheel of onjuist opvolgen van instructies die door Loedeman aan Opdrachtgever zijn gegeven.
14.7. Loedeman is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Loedeman is niet aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte-, gevolg-, en immateriële schade van Opdrachtgever of derden op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Loedeman. De bewijslast hiervoor rust bij Opdrachtgever.

14.8. Opdrachtgever vrijwaart Loedeman tegen alle aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.

Artikel 15. Intellectuele eigendom
Loedeman behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Loedeman heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Loedeman partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2. De rechter in de vestigingsplaats van Loedeman is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Loedeman het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.